Komentarz do art. 3987 Kpc (odpowiedź na skargę kasacyjną)

Spis treści

Art. 3987. § 1. Strona przeciwna może wnieść do sądu drugiej instancji odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie dwutygodniowym od doręczenia jej skargi. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka odpowiedź na skargę mogą wnieść obydwie strony.

§ 2. Po upływie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia odpowiedzi skarżącemu, sąd drugiej instancji niezwłocznie przedstawia skargę kasacyjną i odpowiedź wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu. Do akt sprawy dołącza się dwa odpisy zaskarżonego orzeczenia z uzasadnieniem.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Odpowiedź na skargę powinna spełniać wymogi stawiane przed pismem procesowym. Więcej na ten temat por. komentarz do art. 126 Kpc.

Drugie zdanie par. 1 wynika z faktu, iż co do zasady skargę wolno wnieść stronie, Prokuratorowi Generalnemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich lub Rzecznikowi Praw Dziecka. Jasne, że jeśli uczyni to strona, przyznawanie jej nadto prawa do odpowiedzi na własne pismo byłoby bez sensu (choć nie takie głupoty są naszej procedurze cywilnej znane). Natomiast tam, gdy wnoszącym skargę jest jeden z pozostałych podmiotów, to nawet gdy chce uczynić to z korzyścią dla strony, ta może mieć na ten temat co innego do powiedzenia.

Więcej o odpowiedzi na skargę na głównej stronie poświęconej tej tematyce.

Dwutygodniowy termin upływa w dniu, który nazwą swą odpowiada dniowi otrzymania skargi przez adresata. Przykład: Powodowi skargę kasacyjną pozwanego doręczono w środę. Odpowiedź będzie mógł wnieść do środy za dwa tygodnie włącznie.

Co do dołączania dwóch odpisów zaskarżonego orzeczenia z uzasadnieniem, koresponduje to z treścią art. 3984 par. 4. Wynika zeń, że do skargi kasacyjnej dołącza się także dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł skargę. [komentarz dodano 20 sierpnia 2018 r.]

Kontakt