Komentarz do art. 3981 Kpc (przedmiot skargi kasacyjnej)

Spis treści

Art. 3981. § 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę wyłącza - w zaskarżonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.

[Zastrzeżenie]

Tekst jednolity ustawy - Kodeks postępowania cywilnego można znaleźć tutaj.

Art. 3981 § 1 Kpc należy czytać mniej więcej tak: Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku kończącego postępowanie w sprawie, od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie podmiotom wymienionym w tym paragrafie przysługuje skarga kasacyjna. Dodajmy, iż nie ma przeszkód, aby jedno i to samo postanowienie sądu drugiej instancji było postanowieniem w przedmiocie odrzucenia pozwu i umorzenia postępowania jednocześnie.

Skoro skarga przysługuje od wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, to nie przysługuje od wyroku sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Wydanie takowych przewiduje art. 386 par. 2 i 4 Kpc.

O samej skardze więcej piszę tutaj.

Skargę może i da się wnieść, ale to wcale nie oznacza, że zostanie rozpoznana. O tym, kiedy Sąd Najwyższy w ogóle przyjmie ją do rozpoznania por. komentarz do art. 3989 Kpc.

Pamiętajmy, że komentowany przepis dotyczy procesu. O dopuszczalności skargi kasacyjnej w postępowaniu nieprocesowym stanowi art. 519[1] Kpc.

Par. 2 art. 3981 zredagowano tak, że działa w obu kierunkach. Tym samym wniesienie skargi przez stronę zamyka - w zaskarżonym zakresie - drogę do uczynienia tego samego przez Prokuratora Generalnego i obu rzeczników. I odwrotnie, jeśli skargę wniesie Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, nie może już tego uczynić strona. Czyli kto pierwszy, ten lepszy. Nie ma natomiast przeszkód, aby skargi wnieśli jednocześnie Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Raczej nie spodziewam się sytuacji, gdy któryś z tych trzech podmiotów wniesie skargę na korzyść jednej ze stron, blokując w efekcie możliwość wniesienia jej przez przeciwnika, ale może brak mi wyobraźni. Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzielić się sygnaturami takich spraw, zapraszam :) [komentarz dodano 11 lutego 2020 r.]

Kontakt