Art. 394 Kpc (zażalenie na postanowienie) - komentarz

Spis treści

Art. 394. § 1. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:

1) zwrot pisma wniesionego jako pozew, z którego nie wynika żądanie rozpoznania sprawy;

2) zwrot pozwu;

3) odmowa odrzucenia pozwu;

4) przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie;

5) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

6) zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, zwrot opłaty lub obciążenie kosztami sądowymi - jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy.

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.

§ 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

[Zastrzeżenie]

To strona poświęcona zażaleniu na postanowienie w postępowaniu cywilnym. Zażalenie w postępowaniu karnym (np. na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania z art. 258 Kpk) tudzież sądowoadministracyjnym regulują odpowiednio Kodeks postępowania karnego oraz ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

"Kończące postępowanie w sprawie" jest np. postanowienie o odrzuceniu pozwu.

W jedynym z orzeczeń SN można wyczytać, że w judykaturze Sądu Najwyższego utrwaliło się zapatrywanie, iż o kwalifikacji postanowienia wydanego w postępowaniu egzekucyjnym jako kończącego postępowanie w sprawie decyduje to, czy kończy ono postępowanie w sprawie egzekucyjnej. Na ogół nie będzie nim postanowienie wydane na skutek skargi na czynności komornika.

"Czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego", czyli być zgodne z tym, co napisano w art. 126 Kpc o wymogach pisma procesowych.

"Tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem", czyli z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Przykładowo jeśli postanowienie dostaliśmy w środę, to żalić się możemy jeszcze w najbliższą środę.

Od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie co do zasady można wnieść skargę kasacyjną. Natomiast wyjątkowo tylko zakończone postanowieniem postępowanie można wznowić (art. 399 Kpc).

Co do par. 2 komentowanego tu art. 394 Kpc zasady są obecnie takie: Postanowienia ogłoszone na posiedzeniu jawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegają one zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Postanowienia te doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wreszcie postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Co do pojęcia "postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie" zob. też poświęcony ugodzie sądowej art. 184 Kpc.

Przy ustalaniu, który sąd odwoławczy będzie właściwy do rozpoznania zażalenia przydać może się wyszukiwarka.

Pytania?

Komentarz dodano 2 listopada 2020 r.