Odpowiedź na apelację - art. 3731 Kpc - komentarz

Spis treści

Art. 3731. Przewodniczący zarządza doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom, pouczając je o treści art. 374. Pozostałe strony mogą wnieść odpowiedź na apelację w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu apelacji.

[Zastrzeżenie]

Art. 3731 Kpc to stosunkowo nowy przepis. Pojawił się w polskiej procedurze cywilnej w listopadzie 2019 r. Wcześniej o dopuszczalności wniesienia odpowiedzi na apelację rozstrzygał art. 372 Kpc.

"Pozostałe strony" czyli - w zależności od sytuacji - przede wszystkim powód albo pozwany, wnioskodawca lub uczestnicy. Całkiem ciekawa jest sytuacja interwenienta ubocznego, który stroną przecież nie jest.

O piśmie, na które odpowiadamy, więcej na stronie poświęconej apelacji cywilnej.

Odpowiedź na apelację powinna odpowiadać wymogom stawianym przed każdym pismem procesowym. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 126 Kpc.

Doręczenie pełnomocnikowi odpowiedzi na apelację to w zasadzie zadanie sądu, chyba że chodzi o prawników. Innymi słowy znajduje zastosowanie dotyczący pełnomocników wyjątek, iż w toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pismo niezawierające powyższego oświadczenia podlega zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.

Sąd Najwyższy stwierdził swego czasu, iż strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację (art. 372 KPC) i - jakkolwiek brak jest unormowania określającego wymagania, jakim powinna ona odpowiadać - przyjąć należy, że, tak jak w każdym piśmie procesowym, również w tej odpowiedzi mogą być zawarte także "dowody na poparcie przytoczonych okoliczności" (art. 126 § 1 pkt 3 KPC). Ze względu na istotę tego pisma mogą to być jedynie okoliczności podniesione w odpowiedzi na fakty i ewentualne nowe dowody zawarte w apelacji (tj. dowody przeciwne), nie zaś nowe okoliczności, pozostające poza granicami zaskarżenia i zarzutami apelacji.

Jeśli odpowiedź na apelację nie przyniesie rezultatu, niekiedy pozostaje jeszcze skarga kasacyjna, względnie skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Art. 347 Kpc, o którym należy strony pouczyć, stanowi co następuje: Sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w apelacji lub odpowiedzi na apelację złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania.

"W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu apelacji", czyli z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Przykładowo jeśli wspomniane zarządzenie dostaliśmy w czwartek, to odwoływać się możemy do końca drugiego czwartku, jaki nadejdzie licząc od tej chwili. Dwa tygodnie to tyle samo co termin na wniesienie apelacji (art. 369 Kpc).

Zgodnie z ogólną zasadą czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Nie ma powodu, aby odpowiedź na apelację po terminie potraktować inaczej. Pozostaje ratować się składając ją wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Pytania?

Komentarz dodano 4 grudnia 2020 r.