Komentarz do art. 207 Kpc (pisma przygotowawcze, pominięcie dowodów)

Spis treści

Art. 207. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3.

[Zastrzeżenie]

Jeśli chodzi o formę odpowiedzi na pozew, to powinna oczywiście odpowiadać wymogom stawianym przed każdym pismem procesowym. Nadto należy w niej podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. Można też wskazać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

Zgodnie z art. 207 par. 6 K.p.c. sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, ale nie zarzuty. Moim zdaniem nie ma zatem najmniejszych przeszkód, aby na podstawie komentowanego przepisu ograniczać uprawnienie strony do podniesienia np. zarzutu przedawnienia. Tyle tylko, że z uwagi na treść par. 7 zdecydowanie lepiej uczynić to ustnie na rozprawie, a nie w piśmie procesowym.

Na ciekawą sytuację natknąłem się w rozstrzygnięciu jednego z sądów okręgowych: W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd I instancji bezpodstawnie powołując się na art. 207 § 6 kpc, oddalił wnioski dowodowe pozwanej zawarte w piśmie (...), uznając je za spóźnione. (...) W przedmiotowej sprawie pełnomocnik pozwanej faksem (...) wniósł o zdjęcie z wokandy sprawy (...), z uwagi na kolizję terminów w innych sprawach i wyrażenie zgody na złożenie pisma procesowego a z ostrożności procesowej o dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron i świadków – powołując się na późne zlecenie reprezentowania pozwanej i załączając pełnomocnictwo (...). Mając na uwadze znaczenie powołanych dowodów dla rozstrzygnięcia sprawy i okoliczności w jakich wniosek został złożony, decyzja Sądu I instancji była nietrafna. Wydaje mi się to bardzo liberalną interpretacją komentowanego artykułu, niemniej z punktu widzenia pełnomocników takie podejście zasługuje na uwagę.

Z moich obserwacji w ogóle wynika, że sądy powszechne nie tak znów bardzo rygorystycznie wykładają art. 207 K.p.c. Ciekaw jestem jednak opinii Kolegów. Chętnie opiszę tu ciekawe przypadki z praktyki.

Kiedyś (wyżej podano treść przepisu po nowelizacji) art. 207 brzmiał tak: § 1. Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. § 2. W sprawach zawiłych lub rozrachunkowych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew lub także w miarę potrzeby wymianę przez strony dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy porządek składania pism, termin, w którym pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy wymianę pism może zarządzić sąd. § 3. Stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa przewodniczący może zobowiązać do złożenia w wyznaczonym terminie pisma przygotowawczego, w którym strona jest obowiązana do powołania wszystkich twierdzeń, zarzutów i dowodów pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku dalszego postępowania.

Podobne do komentowanego rozwiązanie przewidziano również w odniesieniu do zarzutów od nakazu zapłaty. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 493 Kodeksu postępowania cywilnego. [komentarz zmodyfikowano 11 marca 2017 r.]

Mam pytanie