Art. 127 Kpc (pismo przygotowawcze) - komentarz

Spis treści

Art. 127. § 1. W piśmie procesowym mającym na celu przygotowanie sprawy do rozstrzygnięcia (pismo przygotowawcze) strona powinna zwięźle podać stan sprawy, wyszczególnić, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza, oraz wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną.

§ 2. W piśmie przygotowawczym strona może także wskazać podstawy prawne swoich żądań lub wniosków.

[Zastrzeżenie]

Oprócz elementów wymienionych w komentowanym tu art. 127 Kpc pismo przygotowawcze powinno odpowiadać wymogom stawianym przed pismem procesowym jako takim. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 126 Kpc.

Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. A żeby nie było za łatwo, w orzecznictwie umacnia się pogląd, iż pozwanemu nie wolno całościowo zaprzeczyć stanowisku powoda i oznajmić, że przeczy wszystkim faktom powołanym przez powoda, poza tymi, które wyraźnie się przyzna. Nie wolno w tym sensie, iż taka wypowiedź - czy to sformułowana ustnie, czy to na piśmie - będzie bezskuteczna. To nic, że coś takiego zupełnie z Kpc nie wynika :)

Bodaj najczęściej spotykanym w praktyce pismem przygotowawczym jest odpowiedź na pozew. Warto tu zapoznać się z komentarzem do komentarzu do art. 2051 Kpc.

Zabieg legislacyjny zastosowany w komentowanym przepisie to znakomity przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej.

Pytania?

Komentarz dodano 14 listopada 2020 r.