Kodeks postępowania administracyjnego - przepisy, komentarz

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu postępowania administracyjnego albo otworzyć tekst jednolity K.p.a. w formacie pdf. Artykuły opatrzone komentarzem zostały wyboldowane.

Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Zakres obowiązywania

Rozdział 2. Zasady ogólne

Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne

Rozdział 4. Właściwość organów

Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu

* art. 24 Kpa

Rozdział 6. Strona

* art. 28 Kpa

Rozdział 7. Załatwianie spraw

Rozdział 8. Doręczenia

Rozdział 9. Wezwania

Rozdział 10. Terminy

Dział II. Postępowanie

Rozdział 1. Wszczęcie postępowania

Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje

Rozdział 3. Udostępnianie akt

Rozdział 4. Dowody

Rozdział 5. Rozprawa

* art. 89 Kpa

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

Rozdział 7. Decyzje

* art. 107 Kpa

Rozdział 8. Ugoda

Rozdział 8a. Milczące załatwienie sprawy

Rozdział 9. Postanowienia

Rozdział 10. Odwołania

Rozdział 11. Zażalenia

Rozdział 12. Wznowienie postępowania

* art. 145 Kpa

Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

* art. 156 Kpa

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

Dział IV. Udział prokuratora

Dział V. (skreślony)

Dział VI. (skreślony)

Dział VII. Wydawanie zaświadczeń

Dział VIII. Skargi i wnioski

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Skargi

* art. 239 Kpa

Rozdział 3. Wnioski

Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych

Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 6. Nadzór i kontrola

Dział IX. Opłaty i koszty postępowania

Dział X. Przepisy końcowe