Art. 24 Kk (prowokacja)

Pozostałe przepisy Kodeksu karnego

Art. 24. Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego; w tym wypadku nie stosuje się art. 22 i 23.

Tutaj dostępny jest tekst jednolity Kodeksu karnego w formacie pdf.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2021 r.