Komentarz do art. 627 Kc (umowa o dzieło)

Spis treści

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

1. [Zastrzeżenie] Dziełem może być nie tylko przedmiot materialny, ale i dobro niematerialne.

2. Zawierając umowę o dzieło stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zamawiający powinien bezwzględnie pamiętać o tym, aby zadbać o przeniesienie na swoją rzecz praw autorskich do dzieła. Choć w literaturze przewija się słuszny skądinąd pogląd, iż dzieło wykonane zgodnie z umową przechodzi na zamawiającego, to jednak poprzestanie na umowie nie zawierającej klauzuli rozstrzygającej o losie autorskich praw majątkowych nie daje temu ostatniemu bezpieczeństwa prawnego. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy autor albo jego następcy prawni nie postanowią kiedyś dochodzić roszczeń opartych nie na Kodeksie cywilnym (w rozumieniu komentowanego artykułu i kolejnych prawa do dzieła przechodzą przecież na zamawiającego), lecz na regulacjach prawnoautorskich. W 2012 r. w jednej z takich spraw udało mi się doprowadzić do istotnego ograniczenia skali roszczeń przyjmującego zamówienie, ale nie zdołałem przekonać sądu do przyjęcia koncepcji, iż w sferze uprawnień autora utworu nie mieści się zakazywanie zamawiającemu korzystania z będącego tym utworem dzieła.

Nie ma przeszkód, aby umowę o dzieło wzbogacić o umowne prawo odstąpienia. To z kolei może być połączone z obowiązkiem zapłaty odstępnego.

Pytania?

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020 r.