Komentarz do art. 579 Kodeksu cywilnego

Spis treści

Art. 579. § 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

[Zastrzeżenie]

Rękojmia za wady to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za fizyczne lub prawne wady sprzedanej rzeczy. Gwarancja natomiast wynika nie tyle z ustawy, co z oświadczenia sprzedawcy.

Co do uprawnień z tytułu rękojmi, przepisami o podstawowym znaczeniu są tu art. 556 Kodeksu cywilnego i następne. [komentarz dodano 11 lutego 2017 r.]

Pytania?