Komentarz do art. 556 Kodeksu cywilnego

Spis treści

Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

[Zastrzeżenie]

O tym, czym jest wada fizyczna, rozstrzyga art. 5561 Kodeksu cywilnego. Wynika zeń, iż polega ona na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Ta z kolei wchodzi w grę, jeżeli rzecz nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy (a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia) bądź też została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wadę prawną definiuje art. 5563 Kodeksu cywilnego. Stanowi, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa. [komentarz dodano 13 lutego 2017 r.]

Pytania?