Komentarz do art. 396 Kc (odstępne)

Spis treści

Art. 396. Jeżeli zostało zastrzeżone, że jednej lub obu stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne), oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

[Zastrzeżenie]

Zabieg legislacyjny wykorzystany w komentowanym przepisie to przykład sformułowania przed ustawodawcę tzw. definicji legalnej.

W obecnych czasach jednym z pewniejszych sposobów złożenia oświadczenia jednocześnie z zapłatą odstępnego jest wpisanie go w tytule przelewu :)

Jak zawsze przypominam drogę sądową. Kto zamierza dochodzić odstępnego powinien zacząć od wniesienia pozwu. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja, a potem niekiedy także skarga kasacyjna tudzież skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty odstępnego.

Co do zasady wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Może to być także ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

Pytania?

Komentarz dodano 21 października 2020 r.