Skarga na czynności komornika

[zastrzeżenie]

Pismo procesowe, którym wnoszący je domaga się anulowania określonych zachowań komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Nieco wbrew swej nazwie może dotyczyć nie tylko czynności, ale i bierności (zaniechania dokonania czynności) komornika. Obejmuje wszelkie czynności egzekucyjne, obojętnie, czy w grę wchodzą ściągane z dłużnika alimenty, określenie wynagrodzenia biegłego, zajęcie rachunku bankowego tudzież nieruchomości, eksmisja, wstrzymanie egzekucji czy umorzenie postępowania.

Podstawą prawną do wnoszenia skarg jest art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. To on przewiduje dopuszczalność tego środka, a także jego formę, termin wniesienia itd.

Jaka opłata?

Skarga, a jakże, wiąże się z wydatkami. Ile kosztuje? Co do zasady przynajmniej 100 zł. Tyle bowiem wynosi opłata sądowa od skargi.

Braki formalne?

Sąd powinien wezwać do ich uzupełnienia. Zlekceważenie wezwania skończy się najpewniej tym, że ze skargi nici.

Brak opłaty?

Nieuiszczenie należnej opłaty doprowadzi do tego samego finału, co opisany powyżej.

Gdzie opłata?

Opłatę wnieść trzeba według zasad ogólnych, przelewem na rachunek sądu, gotówką w kasie sądu albo znaczkami opłaty sądowej.

Ile egzemplarzy (ile odpisów)?

Różne mówią, moim zdaniem wystarczy jeden plus po jednym dla pozostałych stron postępowania egzekucyjnego.

Gdzie złożyć skargę?

U komornika, którego czynność zaskarżamy. Oczywiście niekoniecznie osobiście, można wysłać pocztą.

Do kogo skierować skargę?

Komornik jest tu tylko pośrednikiem. Choć skargę składa się na jego ręce, powinna być ona skierowana do właściwego sądu.

Czy istnieje wzór skargi na czynności komornika?

Oficjalnych wzorów brak, nie istnieje też jakiś jednolity formularz tego pisma. W obiegu funkcjonuje natomiast wiele formularzy przygotowywanych na bieżące potrzeby np. w sądach, przez prawników itp. Zupełnie przykładowy wzór skargi na czynności komornika w formacie .doc albo w formacie .pdf można otworzyć klikając na linki.

Czy możliwe jest obniżenie opłaty?

Tak. Odbywa się to według zasad ogólnych określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Czy możliwe jest zwolnienie z opłaty?

Tak. Odbywa się to według zasad ogólnych określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Skarga i co dalej?

Pozostaje poczekać. Zgodnie z przywołanym powyżej art. 767 Kpc komornik - o ile skargi w całości nie uwzględni - w terminie trzech dni powinien przekazać ją wraz z aktami sprawy do właściwego sądu. O uwzględnieniu skargi skarżący oraz zainteresowani, których uwzględnienie skargi dotyczy, zostaną przez komornika powiadomieni.

Ile trwa?

Jeśli skarga nie jest dotknięta brakami formalnymi, sąd powinien rozpoznać ją w ciągu tygodnia od otrzymania.

Czy w sprawie ze skargi na czynność komornika przysługuje zażalenie?

Tylko niekiedy. Zażalenie służy np. na postanowienie sądu w przedmiocie ukarania grzywną przez komornika czy na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi.

Skarga czy powództwo przeciwegzekucyjne?

Zależy to oczywiście od okoliczności, niemniej są to różne instrumenty prawne i postawioną w pytaniu alternatywę trudno w sposób nie budzący wątpliwości rozstrzygnąć. Moc powództwa przeciwegzekucyjnego jest o tyle większa, że jeśli ono się powiedzie, żadne skargi na czynności komornika nie będą już potrzebne.

Pytania?

prawnik ostatnio zaktualizował ten wpis 4 września 2017 r.