Kasacja wyroku

[zastrzeżenie]

Kasacja wyroku to nic innego jak uchylenie go przez Sąd Najwyższy albo Naczelny Sąd Administracyjny wskutek rozpoznania i uznania za zasadną skargi kasacyjnej. W prawie karnym pod pojęciem kasacji rozumie się też pismo procesowe (i nadzwyczajny środek zaskarżenia) zmierzające do takiego uchylenia. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego (...) może być wniesiona kasacja. W postępowaniu cywilnym natomiast odeszliśmy od tej terminologii w 2005 r. Tam wnosi się teraz nie kasację, lecz wspomnianą już skargę kasacyjną. Zasada jest wówczas taka, że od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wreszcie w postępowaniu sądowoadministracyjnym, wzorowanym w dużej mierze na procedurze cywilnej, zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (...) przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytania?

ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2018 r.