Sąd i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to rzecz mająca poważne skutki, bo za naruszenie go grozi kara pozbawienia wolności (por. komentarz do art. 244 Kodeksu karnego). Dlatego jeśli stoicie Państwo w obliczu możliwości objęcia takim zakazem, warto dobrnąć do końca tej strony. Podobnie zresztą jak wówczas, gdy zastanawiacie się, czy warto złożyć w sądzie stosowny wniosek o pozbawienie prawa prowadzenia firmy przez kogoś, kto nadużywa zaufania klientów.

Podstawy zakazów, o których tu mowa, są różne. Po pierwsze, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną bywa wydawany w postępowaniu karnym, na podstawie Kodeksu karnego. Po drugie, przewidziano go również w procedurze upadłościowej, której podstawą prawną jest ustawa - Prawo upadłościowe.

W postępowaniu karnym sąd może orzec taki zakaz - na okres od roku do 10 lat - w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem (por. np. naruszenie dóbr osobistych). Z kolei sąd upadłościowy władny jest pozbawić - na okres od 3 do 10 lat - prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu każdego, kto:

- będąc do tego zobowiązany z mocy ustawy, nie złożył w terminie dwóch tygodniu od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości,

- po ogłoszeniu upadłości nie wydał lub nie wskazał majątku, ksiąg handlowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, choć był do tego ustawowo zobowiązany,

- po ogłoszeniu upadłości ukrywał, niszczył lub obciążał majątek wchodzący w skład masy upadłości (zresztą działania takie przed ogłoszeniem upadłości też są niedopuszczalne, mało tego - zagrożone karą przez art. 300 Kodeksu karnego),

- jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonał innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza - bądź też w inny sposób utrudniał postępowanie.

REJESTR: Informacja o zakazie trafia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest ona powszechnie dostępna, wystarczy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl.

Sąd może też pozbawić prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu kogoś, kto już kiedyś zbankrutował, a jego długi zostały - po zakończeniu postępowania upadłościowego - umorzone, jak też każdego, czyją upadłość ogłoszono nie dawniej niż pięć lat przed ponownym bankructwem.

Ponieważ są to sprawy dość zawiłe, a ich znaczenie dla samych przedsiębiorców - kapitalne, zapraszam do kontaktu.

adwokat Paweł Wrześniewski