Prawa autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli - jak ujęto to w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. To bardzo szeroka definicja, więc nic dziwnego, że na jej podstawie mówi się w praktyce o prawie autorskim do muzyki, do programu komputerowego, do książek, do bajek, do projektu graficznego czy architektonicznego, do filmu, do gier, do tekstu, do czcionek, do wierszy, do wywiadu, do rysunków, do tłumaczenia, do utworu muzycznego, do obrazu, do oprogramowania, do pomysłu, do pracy magisterskiej czy doktorskiej, do strony www (strony internetowej), do spektaklu, do dokumentacji, do dzieła sztuki, do zdjęcia (fotografii), do grafiki, do logo (np. logo firmy), do nazwy, do mapy, do testu egzaminacyjnego itd.

Prawa autorskie o charakterze majątkowym są zbywalne (możliwa jest więc ich sprzedaż, zamiana, darowizna czy wniesienie do spółki jako aport) i podlegają dziedziczeniu. Dotyczą ich w szczególności takie kontrakty jak umowa o dzieło i umowa o pracę (jeśli nie wynika z niej nic innego, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron), a także licencja. Natomiast prawa osobiste są niezbywalne, a twórcy nie wolno zrzec się ich.

Autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe podlegają jednolitej ochronie - bez względu zwłaszcza na to, czy wykorzystywane są w sieci (w Internecie), czy poza nią. Tam, gdzie ma miejsce naruszenie praw autorskich, uprawnionemu przysługują stosowne roszczenia (jak choćby o zaniechanie naruszeń i o wypłatę odszkodowania). Co więcej, za naruszanie praw autorskich grozi nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale czasem i odpowiedzialność karna.

Jako prawnik zajmuję się zagadnieniami prawnoautorskimi, zapraszam do kontaktu.

adwokat Paweł Wrześniewski